BÆREKRAFT

Vi tar ansvar

Bærekraft ligger i bunn for alt vi gjør. Det handler ikke bare om å kutte miljøskadelige kjemikalier fra våre produkter, det handler også om mennesker.

Kompetanseheving for våre ansatte og et godt arbeidsmiljø ligger til grunn for vår gode posisjon i markedet. 

En Abilitymedarbeider vasker et bord i kantinennbsp- ABILITY FMnbsp

Ability Academy

Vi har et gjennomarbeidet opplæringssystem for våre ansatte, hvor vi bruker både intern kompetanse og eksterne fagpersoner. Mange av våre renholdere får fagbrev i renholdsfaget gjennom vårt interne opplæringsprogram.

Bærekraft i driften

Bærekraft er også utgangspunkt for alle våre driftstjenester. Kantinedrift er et av våre driftsområder der vi har fokus på å redusere matsvinn, redusere plastbruk og satser på kortreist mat. Da reduseres miljøfotavtrykket. 

Les mer om vår kaninesatsning Ability Food.

Renhold uten kjemikalier

Vi er de eneste i Norge som bruker komposittfiberkluter fra Viima som desinfiserer alle overflater uten bruk av kjemikalier. Med kun bruk av litt vann har Viima tre ganger større rengjøringseffekt enn tradisjonelle rengjøringssystemer. Det er bra for miljøet, og for helsen til både de som utfører jobben – og de som arbeider i lokalene dine.

Les mer om Viima renholdsteknologi.

En grønnere hverdag

En grønnere hverdag på din arbeidsplass øker trivsel og styrker psykisk helse. Fra mosekledde vegger til grønne takhager og parker. Når vi planlegger nye grøntområder er miljø i fokus, uansett om det er inne eller ute. Hva vi omgir oss med påvirker hvordan vi har det, og det er også en del av å tenke bærekraft i alt vi gjør.

Teknologisk utvikling

Gjennom sensorteknologi forenkles og effektiviseres hverdagen. Vi kan måle og tilpasse våre tjenester basert på dataanalyse og dermed redusere både miljøbelastningen og kundens driftsutgifter.

Les mer om hvordan vi bruker teknologi i våre tjenester.

 

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om å ta etisk og forretningsmessig ansvar for samfunn og miljø slik at vår forretningsdrift er forenelig med en bærekraftig utvikling til gode for menneskene i dag og for generasjonene som kommer.

For å øke fokus og bevissthet rundt det vi mener er et naturlig ansvar for alle bedrifter er vi av den grunn medlem i UN Global Compact. Vi vil internt i organisasjonen tilstrebe å følge UN Global Compact sine ti prinsipper, og forsøke å påvirke våre underleverandører og samarbeidspartnere til å gjøre det samme.

Korrupsjon, bestikkelser og konkurransehindrende aktiviteter ødelegger markeder og hindrer økonomisk, demokratisk og sosial utvikling. Ability tar helt og holdent avstand fra slike aktiviteter.

En renholder tørker av bordene på Peppes Pizzanbsp- ABILITY FMnbsp
En Abilityrenholder mopper gulvet med Viimanbsp- ABILITY FMnbsp

Åpenhetsloven

1.juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft og skal bidra til å fremme norske virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Ability har i forkant av ikrafttredelsen arbeidet med å iverksette aktsomhetsvurderinger for å etterleve åpenhetslovens krav.

I Ability er vi forpliktet til en etisk og ansvarlig forretningssamhandling. Dette er integrert i våre verdier som er lagspiller, entusiasme, kompetent, effektiv og respekt.  Vi respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter som formulert i FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner. Vi driver i samsvar med prinsipper for god eierstyring og opptrer som en god samfunnsborger i alle samfunn der vi har virksomheter, og vi forventer at våre leverandører gjør det samme.

Vi har forpliktet oss til å opprettholde en høy etisk standard i vår virksomhet gjennom våre etiske retningslinjer. Det er også forventer at alle våre leverandører og egne medarbeidere, etterleve denne standarden for ansvarlige sosial, miljømessig og etisk praksis.

Ability har opprettet et varslings og et rapporteringssystem som gjør det mulig for ansatte, kunder, forretningspartnere og andre interessenter å rapportere problematiske forhold eller bekymringer på en sikker og konfidensiell måte.

Om du oppfatter at en medarbeider, kunde, forretningspartner eller annen interessent, begår brudd på Ability sine etiske retningslinjer eller relevante lover og regler, oppfordrer vi deg til å si fra og rapportere dette. Ved å rapportere handler du i tråd med våre etiske retningslinjer og verdier, og hjelper til med å beskytte virksomheten vår og omdømmet vårt.

Hvis du har noen spørsmål, vennligst ta kontakt med post@ability.no.

SERTIFISERINGER

HMS og bærekraft

Vårt overordnede mål er å beskytte mennesker, miljø og materielle verdier, bevare liv og helse til alle ansatte, og ha et trygt miljø for våre kunder.

Sertifiseringene våre synliggjør vårt fokus på service, bærekraft og et sunt og trygt arbeidsmiljø.

Aktuelt

Vi hjelper deg med det du trenger; også rekvisita - Ability FM
NYHETER

Vi hjelper deg med det du trenger; også rekvisita

Ability kan ivareta flere av dine behov, slik at du slipper å forholde deg til flere leverandører. Vi kan levere både rekvisita og forbruksartikler.

Ledig kapasitet: Brøyting i Bergensområdet - Ability FM
NYHETER

Ledig kapasitet: Brøyting i Bergensområdet

Ability FM Vest har ledig kapasitet og kan tilby brøyting og salting for bedrifter og borettslag i Bergensområdet.

Helt rent med 80% mindre vann! - Ability FM
NYHETER

Helt rent med 80% mindre vann!

Ability bruker forskningsbaserte renholdsmetoder som i tillegg til å kutte vannforbruket med 80%, også reduserer bruken av kjemikalier med hele 90%.