HMSK

HMS og kvalitet er viktig for oss i Ability

HMSK står for Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet. 

Vårt overordnede mål er å beskytte mennesker, miljø og materielle verdier, bevare liv og helse til alle ansatte, og ha et trygt miljø for våre kunder.

Medarbeidere smiler og ler mens de setter inn rengjøringsmaskinene i bilen Ability FM Ability FM
En renholdsmedarbeider vasker et gelender i en trapp Ability FM Ability FM

HMS Policy

Alle ansatte i Ability har et ansvar for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Lederne har ansvar for at tjenesteleveransen drives i samsvar med Abilitys visjon, verdier og forretningsetikk, lover og myndighetskrav. HMS-arbeidet har til hensikt å skape sikre og sunne arbeidsplasser, verne om ytre miljø og beskytte eiendom.

Et godt og strukturert HMS-arbeid fører til lavere sykefravær og lavere turnover. Det innebærer høyere leveringssikkerhet for våre kunder.

Vi tror at uønskede hendelser kan unngås, og vi arbeider derfor kontinuerlig med å sikre arbeidsmiljøet. Vi vil bestrebe oss på å overholde alle gjeldende lover, forskrifter og våre egne tilleggskrav. Vi vil hele tiden arbeide for å legge forholdene til rette slik at arbeidet kan utføres på en trygg måte. Slik sikrer vi at personell, miljø og materielle verdier ikke utsettes for skade eller andre negative påvirkninger.

For å nå våre mål er det viktig at vi har fokus på forebyggende tiltak, og er oppmerksom på at dette reduserer sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer. For å støtte opp om dette arbeidet oppfordres ansatte til å rapportere uhell, så vi kan finne årsaken og gjøre tiltak for å unngå gjentakelse.

Opplæring innen Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet er et meget viktig område og står alltid i fokus. I selskapets strategi er arbeidet med å skape sikre og sunne arbeidsplasser og vern om det ytre miljø beskrevet. Klare mål for reduksjon av sykefravær, arbeidsulykker og utslipp er besluttet.

Et nært samarbeid med bedriftshelsetjeneste og andre aktuelle samarbeidspartnere er etablert og utviklingsplaner er utarbeidet. 

Alle verneombud skal gjennomføre HMS kurs for verneombud, 40 timer eller tilsvarende godkjent kurs. Alle medlemmer av AMU skal også gjennomføre 40 timers kurs i HMS eller tilsvarende. I tillegg skal alle øverste ledere ha kurs i HMS for ledere.

Gjennomgang av vår HMS-perm er en del av introduksjonsplanen for alle nyansatte. Alle med arbeidslederansvar skal gjennomgå HMS systemet og sette seg spesielt godt inn i ansvar og oppgaver for arbeidsledere, samt de krav som stilles til HMS-planlegging, både for det indre og ytre miljø.

En renholder tørker av bordene på Peppes Pizza Ability FM Ability FM

Sertifiseringer & godkjenninger

Miljøpolitikk

Ability skal gjennom sin miljøpolitikk aktivt jobbe for å redusere bedriftens negative miljøpåvirkning. Gjennom miljøstyringssystemet skal vi tilstrebe en ressursutnyttelse som gir best mulig miljøgevinst innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, og i henhold til det aktuelle lovverk.

Ability fastsetter årlig en miljøplan basert på analyse over hvilke ressursbruk som påvirker miljøet, og gradere disse. Bedriften gjennomfører årlig revisjon av sitt miljøstyringssystem.

Bedriften skal til enhver tid ha definerte målsetninger om redusert miljøbelastning i forhold til eksisterende nivå, ut ifra de tiltak som er nevnt i overstående punkt.

Ability sitt miljøstyringssystem, dets målsetninger og delmål, skal være kjent hos bedriftens ansatte. Det tillegger enhver leders ansvar å bringe dette inn i alle fora hvor det er naturlig å presentere og drøfte dette.

Opplæring i bedriftens miljøpolitikk inngår i Ability modulbaserte opplæring, og er en naturlig del av den grunnopplæringen som gis til alle nyansatte. Opplæringen er gradert mellom servicemedarbeidere og ledere.

En Ability-medarbeider spar i et bed i et borettslag