Kvalitet, arbeidsmiljø & ytre miljø

Ability FM er ISO-sertifisert innen standardene for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø.

nbsp- ABILITY FMnbsp

Kvalitetspolitikk

Ability oppfyller kravene i NS EN-ISO 9001:2015, samt alle relevante lover og forskrifter. Vi setter service i system på en måte som skal sikre kvalitet i alle ledd. Vi skal levere det vi har avtalt med våre kunder i privat og offentlig sektor. Vi skal se etter nye tjenesteområder som gjør hverdagen mer effektiv for alle vi samarbeider med. Dermed kan kundene våre ha fokus på egen forretningsdrift. Vi jobber med kontinuerlig forbedring i alle våre prosesser.

Et kvalitetssystem etter ISO 9001:2015 sikrer:

 • fokus på kundens krav og forventninger
 • fokus på ledelsens forpliktelser
 • styring med interne prosesser
 • hensiktsmessig internkommunikasjon
 • fastlagte oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne
 • større effektivitet
 • grunnlag for å vurdere forbedringer

Internt arbeidsmiljø ISO 45001

I Ability er den enkelte ansatte hovedressursen i leveransen av våre tjenester. Vi skal tilby et sunt og trygt arbeidsmiljø og forplikter oss til å ha fokus på kontinuerlig forbedring. Som en del av sertifiseringsprosessen for Internt arbeidsmiljø ISO 45001 har vi kartlagt prosesser og håndtering av fareidentifikasjon, risikovurdering, arbeidsmiljøledelse, kompetanse, opplæring og kommunikasjon. Vi samarbeider også tett med bedriftshelsetjenesten for å minimere risikoen for våre medarbeidere.

Et ledelsessystem for arbeidsmiljø etter ISO 45001:2018 sikrer:

 • At virksomheten oppfyller krav til trygge arbeidsplasser, mental trygghet og god fysisk helse
 • Kontroll med arbeidsmiljøaspektene for å forhindre farer
 • Kostnadsbesparing
 • Øker evnen til å redusere ansattes eksponering for yrkesmessig helse- og sikkerhetsrisiko
 • Et effektivt verktøy for kontinuerlig forbedring

HMS Policy

Vårt overordnede mål er å beskytte mennesker, miljø og materielle verdier, bevare liv og helse til alle ansatte, og ha et trygt miljø for våre kunder.

Alle ansatte i Ability har et ansvar for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Lederne har ansvar for at tjenesteleveransen drives i samsvar med Abilitys visjon, verdier og forretningsetikk, lover og myndighetskrav. HMS-arbeidet har til hensikt å skape sikre og sunne arbeidsplasser, verne om ytre miljø og beskytte eiendom.

Et godt og strukturert HMS-arbeid fører til lavere sykefravær og lavere turnover. Det innebærer høyere leveringssikkerhet for våre kunder.

Vi tror at uønskede hendelser kan unngås, og vi arbeider derfor kontinuerlig med å sikre arbeidsmiljøet. Vi vil bestrebe oss på å overholde alle gjeldende lover, forskrifter og våre egne tilleggskrav. Vi vil hele tiden arbeide for å legge forholdene til rette slik at arbeidet kan utføres på en trygg måte. Slik sikrer vi at personell, miljø og materielle verdier ikke utsettes for skade eller andre negative påvirkninger.

For å nå våre mål er det viktig at vi har fokus på forebyggende tiltak, og er oppmerksom på at dette reduserer sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer. For å støtte opp om dette arbeidet oppfordres ansatte til å rapportere uhell, så vi kan finne årsaken og gjøre tiltak for å unngå gjentakelse.

Sertifiseringer & godkjenninger

nbsp- ABILITY FMnbsp

Ytre miljø

Ability skal gjennom sin miljøpolitikk aktivt jobbe for å redusere bedriftens negative miljøpåvirkning. Gjennom vårt ledelsessystem for miljø skal vi tilstrebe en ressursutnyttelse som gir best mulig miljøgevinst innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, og i henhold til det aktuelle lovverk.

Ytre miljø – ISO 14001:2015

Gjennom vårt ledelsessystem for miljø vil vi sikre at lovbestemte krav og regler, samt sertifiseringskrav blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Vi sikrer at selskapets miljøpolitikk, prosedyrer og mål blir gjenstand for revisjon både fra internt og eksternt hold. Vi har fokus på kontinuerlig forbedring i vårt miljøarbeid og ønsker med sertifiseringen å vise at vi tar et samfunnsansvar i forhold til ytre miljø.

Et ledelsessystem for miljø etter ISO 14001:2015 sikrer:

 • Fokus på å redusere belastningen på miljøet
 • Styrket omdømme
 • Kutte kostnader ved å redusere svinn, avfallsmengde, energiforbruk, osv
 • Bevisstgjøring på hvordan virksomheten påvirker miljøet
 • Kontroll på miljøaspektene for å forhindre negativ miljøpåvirkning

Svanemerket Renhold

Ability har siden mars 2016 levert Svanemerket Renhold. Vi har årlig gjennomgang av produktene vi benytter for å sikre en mest mulig miljøvennlig drift.

Svanemerketnbsp- ABILITY FMnbsp